BIOGRAFI SYAIKHUL ISLAM MUHAMMAD BIN JA’FAR AL-IDRISY AL-KATANI ALFASI

A.Sekilas Tentang Beliau

Beliau adalah seorang yang sangat alim, seorang pemikir islam, ahli fikih, ahli hadits, ahli tafsir, ahli Bahasa, sejarawan, seorang musnid, meliki kekuatan hapalan yang sangat kuat dan juga perbegang teguh pada toriqat attijaniyah dan syadziliyah, selalu mendirikan ibadah sunah, seorang yang zuhud, wara’ dan selalu tepat waktu dalam sholat fardu dengan berjamaah. Beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ja’far bin Idris bin Tholi’ bin Idris bin Muhammad Azzamami bin Muhammad Alfudhail bin Al’arobi Al Idrisi AlkattaniAlfasi. Ayahnya  syeikh Ja’far Alkattany adalah seorang ulama besar maroko yang terkemuka.

Beliau rahimahullah dilahirkan di kediaman kakeknya pada bulan Robi’ul Awwal tahun {1273 H/1857 M}. Beliau lahir di dalam keluarga Alkattany yang terkenal sebagai marga yang berpegang teguh dengan keilmuan, mengamalkan ilmu yang di peroleh, amar ma’ruf nahi mungkar dan juga terkenal sebagai penasehat umat muslimin. Sang ibu meninggal ketika beliau masih kecil. Kemudian ayahnya lah yang merawat beliau dan membimbing beliau belajar dalam bidang ilmu nahwu, fiqh, hadits, ushul fiqh, tauhid, dan juga menghatamkan beberapa kitab seperti kitab shohih bukhori sebanyak dua puluh kali, kemudian ayahnya menitipkannya di kuttab {tempet menghapal alquran}

B.Perjalanan Ilmiyah Beliau

Sejak kecil beliau sudah mendapatkan pendidikan dari ayahnya dengan metode salaf yang menjadikan beliau menjadi seoarang yang pantang menyerah dan selalu disiplin dalam setiap hal. Setelah selesai menghapalkan alquran dan matan matan di madrasah Qurawiyyin beliau melanjutakan petualangan ilmiyahnya di Universitas Al Qurawiyyin di sana beliau belajar berbagai bidang keilmuwan dari tarsir, fiqh, ushul fiqh, hadits, Bahasa, nahwu, balaghoh, mantiq, siroh dan lain lain. Masa mudanya di habiskan untuk berpetualang di tanah kelahirannya mulai dari fes, tanger, tettouan, chefchouen, rabat, marakesh sampai keujung selatan Maroko di daerah shusi untuk mengembara mencari ilmu pada ulama ulama terkemuka dan menziarahi orang orang sholih seperti dhorih Maulay Idris Al Akbar [pertama] di daerah zarhun kota meknes, setiap tahun beliau datang dan mabit beberapa hari untuk mengikuti majlis-majlis keilmuwan dan juga menziarahi jabal alam di kota tettouan setiap tahun yaitu dorikh Maulana ‘Abdussalam bin Masyisy.

Belum puas dengan ilmu yang di dapat di tanah kelahirannya beliau ingin terus mengasah ilmunya. Pada tahun 1321 H [47 umurnya]. Beliau berhaji ke mekkah mukarromah melewati Tunisia, Mesir,setelah sampai di mekah [23 syawwal 1321 H], beliau langsung mendirikan manasik haji semampu beliau  kemudian berziarah di Madinah makam baginda rosul Muhammad SAW untuk mentadaburi sejarah nabi setelah semua selesai beliau pulang ke Maroko melewati  kota Syam, Palestina, Damaskus. Pada tahun 1325 beliau hijrah kembali ke Madinah karenamunculnyagejolakkerajaan yang tidakstabildanmemilihmenetap di sana,di Madinah beliau mengikuti majlis majlis ilmiyah dari kitab  kitab hadits nabawi, siroh. Diriwayatkan bahwa beliau melaksakan haji sebanyak lima kali (1328,1329,1330,1331,1332). Kemudian beliau keluar dari Madinah menuju kata Damaskus[1336] karena gejolak perang dunia pertama  untuk mencari  ketenangan dalam berdakwah, di kota Damaskus beliau membaca shohih bukhori, muslim, sunan nasai, turmudzi dan musnad ahmad. selama di Mekah, Madinah, Damaskus, Syam, Turkey, Mesir dan Palestina beliau sangat di kagumi oleh masyakat setempat, banyak orang yang mendatangi majlis majlis beliau   yang sangat luar biasa. di riwayatkan selama beliau hijrah, beliau sangat dekat dengan ulama, orang orang sholih, tantara bahkan dekat dengan raja raja seperti raja Faishol bin Al Husain raja Syam.

C. Guru dan Murid Beliau

Beliau belajar dari imam imam besar baik di tanah kelahiran maupun di negri orang, ayahnya lah guru pertama beliau baik itu nahwu, fiqh, hadits dll, yaitu syekh Ja’far bin Idris AlKattany di antara guru guru beliau adalah;

1.Syaikhul Jama’ah Ahmad bin Ahmad Banany, belajar hadits (kutub assittah) ,ushul fiqh, ilmu ma’any dan dzikir thoriqoh attijaniyah.

2.Syeikh As Syarif Muhamad bin ‘Abdurrahman Alawy AlFasi (hakim di kota fes), belajar mukhtashor kholil

3.Syeikh Muhamad bin ‘Abdul Wahid bin Saodah Almari, (pakar Bahasa), belajar nahwu, shorof, kamus muhith

4.Syeikh ‘Abdul Malik bin Muhamad Alalawy Ad Dhorir, belajar mukhtashor kholil dan thoriqoh tijaniyah

5.Syeikh Ahmad bin Tholib bin Saodah Almari (hakim di kota meknes), belajar ilmu faroid

Dan guru guru beliau dari timur, dari mesir syeikh ‘Abdurrahman AsSyirbini, syeikh Salim Busyra dan syeikh Ahmad bin Mahjub, dari Madinah syeikh Husain bin Muhamad AlHabsyi, syeikh Habibbullah Al Hindi, syeikh Ahmad bin Ismail AlBerzanzy, dari syam syeikh Badruddin AlBayani, syeikh Jamaluddin AlQosimy dan masih banyak lagi dari imam imam besar timur. Setelah pulang ke Maroko dan menetap di Fes dan melanjutkan perjuangan keluarganya alkataniyah dalam menghidupkan kajian ilmiyah di Maroko, dari tangan beliau muncul ulama ulama terkemuka seperti :dari Maroko antara lain syeikh Muhamad bin Aly ArRify, syeikh Muhamad bin ‘Abdul karim AlKhittaby, syeikh Muhamad Zamzamy AlKattany, syeikh Muhamad bin Shidiq AlGhumary, syekh Ahmad, syeikh ’Abdullah putra syeikh Ghumary, syeikh Muhamad Mukhtar AsShusy, syeikh ‘Alal Alfasi, dari luar maroko antara lain syeikh Muhamad Basyir Al Ibrahimy, syeikh Muhamad Rasyid Ridho, syeikh Tajjuddin bin Badruddin AlHasany , syeikh Abu Faidh Muhamad bin ‘Abdul kabir AlKattany dan syeikh ‘Abdul hay bin ‘Abdul kabir AlKattany imam besar maroko.

D. Karya Karya Beliau

Kesemangatan beliau dalam  mengajar sangatlah besar, kepedulian beliau tidak hanya mengajar santri akan tetapi beliau juga hobi menulis, lebih dari delapan puluh karya tulis yang sudah beliau hasilkan dan bisa kita pelajari.

Metode dalam menulis yaitu beliau memberikan pengertian masalah dan menyebutkan perbedaan perbedaan dalil baik itu di terima atau tidak dengan memperhatiakan pendapat pendapat ulama madzhab kemudian beliau berijtihad dan menelitinya.

Karya karya beliau begitu banyak mulai dari fiqih, ushul, hadits, tasawuf, tarikh dll. Sebagian besar karya karya beliau di simpan di Maktabah Wathoniyah (perpustakaan negara) di kota rabat terdaftar dengan rumusك  ج di antara karya karya beliau adalah :

1.Nazhm Al Mutanatsir Fi Al Hadits Al Mutawatir

2.Al Di’amah fi Ahkam Al’Imamah

3.Al Risalah Al Mustathrafah

4.Al Maulid An Nabawi

5.Salwah Al Anfas fi Tarajumi ‘Ulama Al Fasy

6.An Nubdah Al Yasiirah Al Nafi’ah fi Tarajum Rijal Al Usrah            Al Kattaniyah

Semua orang menyaksikan kehebatan beliau dalam berkonstribusi dalam kemajuan dan kecerdasan intelektual yang mana menjadikan beliau menjadi ulama terkemuka baik di barat maupun di timur.

Beliau meninggal di Fes pada tanggal 16 Ramadhan 1345H, pada usia 76 tahun. beliau di makamkan di pemakaman keluarga Alkattany di qubab luar bab futuh di ujung fes. Ribuan orang hadir untuk melepas beliau. Dua tahun kemudian makam (tubuh) beliau di pindahkan ke tempat pemakaman khusus (zawiyah) di tengah kota fes pada tanggal 12 Rabi’ul Akhir 1347. dan ketika di pindahkan jazad beliau masih utuh tidak ada yang berudah sedikit pun dan tercium dari diri beliau bau yang sangat wangi. semoga allah merahmati dan meridhoi beliau

Referensi

Salwah alanfas fi tarajum ‘ulama fes

Almuthrib bimasyahiri auliyai maghrib

 Annubdah alyasiirah alnafi’ah fi tarajum rijal alursah alkattaniyah

Mu’jam assyuyukh

Risalah almustathrafah

Nazhm almutanatsir fi  alhadits almuawatir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *